فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

خانه به دوش

                         امروز اتاق های پیش ساخته  را در چند دقیقه
                        با چند پیچ و مهره به هم  متصل می کنند
 

 

 پویند را ، ز خاک :

        این مبدأ طلوع

         وین مقصد غروب

 گسستم .

 با چار پیچ و چار مهره

 سقف شگفت را

 بر شانه ی ستبر دیوار

 افراشتم .

 

 و دست

 بر دست کوفتم

 از پیرهن غبار تکاندم .

 آ ... ها ....

 اینک اتاق

 بر پایه ایستاده ، سبک بار .

 

 اینک

 من

 آواره تر ز باد

 بی مُولد و وطن

هر جا که خواستم

 با چار پیچ و چار مهره

 سقف شگفت را

بر پای می کنم .

 

 من خانه  ام به دوش

 آواره تر ز باد ....

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com