فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

 پرواز 3

پرنده ماند و

             سلطنت پر

پرنده دید ،

            هر پنج

چون پنجه ی بریده در جام است

 اما نشستن بر آن

رها شدن از وادی سر انجام است .

 و

 هر هفت

 سی مرغ را به وادی هفتم :

            - فنا -

گذر داده است .

   

پس از پنج

 تا هفت

 در هفت

 سی مرغ ؟

 سیمرغ ؟

 

پرنده ماند و

            وادی حیرت .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com