فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

 پرواز 5

پرنده ،

 چندان به اوج رفت  که پنداشت

 در چاه آسمان

            پرواز می کند .

 پرنده

 در نی نی دو چشم عقابی

نخجیر شد .

 خواب پرنده :

           - قله ی پرواز -

در پنجه های مرگ

 تعبیر شد .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com