فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

« خورشید در دست  
               توست »

« فرهنگ » شش ماه دیگر می شود چهار ساله  و حالا کو تا بداند
دنیا تو دست کیست .
 چند شب پیش او مثل همیشه متکلم وحده بود ، رو به منکرد و
گفت :
« بابا ، خورشید تو دست توست » و بامزه این که اصرار
داشت  تا مشتم  را پیشش  باز کنم که خورشید را ببیند ... بگذریم ...
            شعر زیر برداشتی از حرف اوست :

« فرهنگ »  ناز من

 پنداشتی

خورشید :

 این چشمه ی شکفتن و رستن

این آیت شکوه اهورا

 در پنجه های بسته من  خانه کرده است

 

 در دید کودکانه معصومت

« بابا » بزرگترین مرد عالم است

 و دست او

             رستنگه  شکوفه ی خورشید ....

 

افسوس

 من با تو کی توانم  گویم ز ماجرا ،

گویم که درد چیست !

            نامرد کیست !

ترسم که این تصور زیبای کودکیت :   

                    - خورشید دست من -

از سر برون کنی

 زیرا اگر که پنجه گشایم

 در دشت دست من

 جاپای شب سیاه و سمج شوره بسته است .

خرداد 1351

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com