فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

شنل آفتاب

 سر شانه های خسته و افسرده ام ،

 گرمی گرفت  از شنل زرد آفتاب

             در صبح سرد دی

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com