فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

دهلوی پیک

 به : الف . پرتو اعظم
    نویسنده

و خون

 و خون آبی شب های هیچ - تاب

 گل می کند

 بر شیشه ی کبود عینک .

بر گرد میز

 من هستم و زنم

        و « ناتاشای » بختگو .

 انگشت های فرز « ناتاشا »

 رو می کند برای من و او

 پنجاه و دو عدد و تصویر

 با رنگ گونه گون

 

دهلوی پیک ،

        هان ،

                یک عشق پوچ !

پوچ تر از دست باخته

 بر گرد  میز روز و شبان عمر ....

 

شُش های زرد گونه ی جنگل

 از دود ،

        دود ،

                 د...و ... د

یکسره می نالد

و دارکوب مرگ *

 بر پوکی ی عمیق جنگل می بالد

 می بالد و به پوکان می کوبد .

 بر کشته های سوخته از باد های سرخ

 دردا ! اگر نگرید  نازای این بلند !

 

خنجر بیاورید ،

        خنجر !

        کاین زخم کهنه را

از قلب های خسته ببُرّم

 تا بارور شود

 تیر بلند قهقهه در چله ی  کمان ..

 

آیا بهار خوب کدامین سال

گل می کند

 بر کنده های سوخته  از شعله تبر ؟

 

ترکیب « دارکوب مرگ » را از «پرتو اعظم»  وام گرفته ام .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com