فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

یاد

 میدان تهی است

 و قهرمانان خسته اند

 مردان خوب

 بر اسبهای خوب ازین پهنه رفته اند .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com