فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

سالنما

خورشید ،

        در اعتدال ربیعی است .

امروز ، روز اول سال مار ،

        سال زهر ،

        سال دندان و

        سال نیش ......

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com