فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 

       
     

 پیشکش به : زهرا ،

                    یار    و   غمخوارم      

      

 

 1. خورشید تو دست توست
 2. در جمع کورها
 3. لحظه
 4. لحظه
 5. صبور سال بد من
 6.  خواب
 7.  نمایش
 8. مرز چل
 9. شنل ‏آفتاب
 10. دهلوی پیک
 11. کبودوار
 12.  بوی ماه
 13. احساس
 14. عاشقانه
 15.  سرسرک
 16. شفاعت
 17. طرح
 18. خکستر
 19. شب
 20. بید و باد
 21. یاد
 22. سعد
 23. سالنما

 

 1. از سرزمین اینه و سنگ
 2. طرح
 3. هدیه
 4.  پیشانی شکفته
 5. واین کلاف
 6.  در استوای آب
 7.  پندار
 8.  منظره
 9. یاد
 10. 1
 11. 2
 12. 5
 13. 7
 14. عدل جهان
 15. خانه به دوش
 16. از حصار سال ها
 17.  مهتاب می دمد هنوز
 18.  در ارتفاع
 19.  پرواز 1
 20. پرواز 2
 21. پرواز 3
 22. پرواز 4
 23. پرواز 5
 24.  بر آستان
   
 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com