فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

توپ زمین

زندانی جوان

 از مانده های جیره ی نانش

 بانگ قناریان خمیرین را

                                             پرواز می دهد

 رؤیای گربه ها

 دنیای زرد بال قناریهاست .

 

ای شاخه صبور گلابی

            یکدم رها بکن

سنگین این قفس را

            -با گربه های مست -

 

زنجیر زندگی

 سیاره ی زمین را چون واژه ی خدا

 آویخته به گردن « دالایی لاما *» ی پیر .

 

هان دستهای  خسته ی بودا

زنجیر واژه را بگسل .

تا هول مرگ

 و ترس سقوط

 سیاره ی زمین را در کام خود کشد .

 

پیچیده در اتاق

 آواز خک .

 آواز باد .

آواز آب

 و بانگ قناریان دلشاد.

توپ زمین

 در پیش چشم گربه ی من چرخ می خورد .

لاما گرایی ، نوعی بوداگرایی است که در تبت و مغولستان  گسترش دارد . بزرگ روحانی این آیین  را دالایی لاما خطاب می کنند .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com