فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

اقراء باسم :                 ف. ر . ی

و تو

 و تو که بی گواه قلم  همسر منی

دست مرا

 تا مرزهای عصمت خود ، بار می دهی

. کاپ « چین چیلا *»

- یاد آور تجارت جان ها و پوست ها -

در اوج حشمتش

 در مرزهای شانه تو ، ره نمی برد .

آغاز ره کجاست ؟

 گویا برای ما سفری  نیست .

 و ناگزیر

            هر فاصله

در راستای محور « او ایکس »

با هم برابرست .

و شبروان

در ارتفاع نفرت ما گام می زنند .

 

دیدم

 دیدم که شاعران دروغین

 با رهزنان نور به بازار می خزند

 هشیار

        هشیار تر

 خورشید های قلب

 دهلیز های قلب شما را

            گرمی نمی دهد .

 

و حسرت جاری شدن

 در انجماد خون شما موج می زند .

در روزگار ما

            باید

از قامت خدا

 تندیس دیگری  بتراشیم

 و شلاق رعد را

 چندی ازو به وام ستانیم .

 

 او

 در انتخاب مبدأ تاریخ

             شک داشت

 و دنیای من وسیع واژه  « آری » بود .

....

پس

 شک از میان گریخت

 و

 ظهر دوشنبه  مبدا تاریخ عشق شد

 و « آری »

در رشد خویش

 ما را به میز چوبی « رنگین کمان » نشاند .

 و مبدا تاریخ

با ما ناهار خورد

 و با ما

تا باغ های سبز کرج آمد .

 

 بیهوده  از تو با تو سرودم

 و اشتیاق تند بدن های لخت را

 در پای تو به زمزمه  افشاندم .

 روناس ناخنت

در بازوان من سفری بود

 و پوست

 در ژرفنای خود

 با واژه های زنده نیلوفر

یاد شکوهمند سفر را نوشته بود .

تا نقطه ی عزیمت موعود

 هژده رباط نور دمیدست

 و اینک

آیات با شکوه سفر پیش چشم توست

 اقراء باسم :

                    ف. ر . ی

 

حیوانی  به اندازه سنجاب که از پوستش پالتو و کاپ زنانه بسیار گرانبها درست می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com