فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

با کاروان ابریشم

3

ذهن تو

ذهن تو از کلاله ی ابریشم

 با من  حکایت مشک و عبیر کرد

 و نعل های کاروان مارکوپولو

 - که شکل هندسی با سعادتی دارد -

دارد حکایتی

 از کوبلای خان تاتار

 و ذهن خسته و آشفته ی مرا

 گویی که مشک تاتار

 آرد به ارمغان .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com