فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

صید سرخ

منقار نیمه باز ماهیخوار

 وقتی که برکه را

 از « صاد » صید سرخ خبر داد

خط گریز ، سکه ی سیمین ماه را

 در ژرف آب برد .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com