فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

 عاشقانه 7

سخت رهایی  زمن  نهان گرانبار

 اندوه این جدایی را

 ایا کدام تیغ دو نیمه  تواند کرد

        که

            درین راه

 من گرانبار شایسته

 و تو سبکبار بایسته .

 هان ای نیام  بیدار کدامین تیغ

برین آخته شفاعت من کن

 که تمامی این اندوه حصّه ی من باد!

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com