فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

پیغام خاک

 هنگام آن رسیده که تقویم باد سرد

 در وازه های ساکت بهمن را

از لحظه های یاس تهی دارد

 و همراه جیوه ی متحرک

 در لوله های تنگ حرارت سنج

 سوی بهار سبز شتابد .

 آوندها - این کوچه های سبز -

 از خواب های قطبی بیدار گشته اند

 و پیغام دوستانه ی ژرفای خاک را

 تا انتهای مویرگ برگ می برند .

ای سبز جاودانه

                        ای کلروفیل    

پیغام خاک را

 با شاخه های منتظر دست من بگو

تا بارور شود .

 تا آفتاب را

 دعوت  کنم  به خانه ی قلبم

 و با سخاوتی که از پدرم ارث برده ام

 زنبیل های  سرشار از سیب نور را

 بخشم به خیل گرسنگان شهر :

 - این شبزیان تنبل بیمار -

 آنان که  بی خبر ز کسان باد کاشتند

 توفان درو کنند

 و توفان

 نظم و شکوه گردش باد آس قریه را

 در هم شکسته است .

 و دشتبان پیر

 در باورش  که این همه آسیب

 تأثیر کوچ کردن  ایمانست

 بر کاغذ گشوده ی خاک زرد

 تکرار واژه های گاو آهن است و خیش

 و قوس های  شاخ بلند گاو

 افراشته است

 پس طاق های نصرت درموکب بهار .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com