فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

 مرگ و میلاد

در استوای خون «  لوتر کینگ »

خورشید ایستاد .

 روز بزرگ تاریخ

آغاز می شود .

او

بکر وسیع قاره ی افریقاست .

 او

مفهوم قهرمانی انسان قرن ماست .

و پرچم صداقت خورشید

 بر نیزه های خشم سیاهان

 میلاد یک سیاه زبر مرد را

                                 تعبیر می کند .

 

ایضاح و اشاره : حافظه ی تاریخ ، مرگ پیشوایان ملی را توام با میلاد پیشوایانی دیگر - و گاهی درخشان تر از پیشینیان- ثبت کرده است .    در این شعر « میلاد یک سیاه زبر مرد »  کنایه از بشارت مفسران اجتماعی  امریکاست در باره ی ظهور استیو کلی کار  مایکل .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com