فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

کلمات

    در ابتدا کلمه بود

    « انجیل یوحنا »

 زن جاودانه زیست .

 

 و انسان

در حشمت بلوغ

 یک قطره شد

 و طرح تولدی

 بر جاده ریخت .

 

 مرد عاشقانه مرد .

زیباست

        زیباست

اندام زن

 با انحنای حاملگی

                    جاودانگی

 و هر نفس

 چون

 بر تارهای حنجره آویخت

 پندار انسان را

                         تعبیر کرد

 و واژه ها متولد شد .

 در ابتدا کلمه بود ،

گویند ...

و این

 راز پیوند جاودانه ی انسان و واژه هاست .

 

من دیده ام که حنجره ی انسان

 با معجز آشناست

 آن دم که انسان

 فریاد می کشد

 و در بشارت فریاد

بانگ رهایی است

 یک معجزه ست

 و معجزه

اثبات بودنست .

 

در پشت در

 از ره رسیده ایست  که فریاد می کشد .

 این

    فریاد آشناست .

دیوارها ضیافت درها  را

 با اشتیاق گرم به پاسخ شتافتند .

 

دیوارها

            سرشار از فصاحت اعداد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com