فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

 ترانه 2

انگشتان کشیده ی تو :

 - این معلمان مهر آموز -

تولدی  را در من آغاز می کنند

 من ابدیت  را زمزمه می کنم

 و بر کوهی  بلند می خوانم :

 « ای معلمان ، برمن کتابی را بگشایید

 که از ابدیت  عشق سخن می گوید و در کوهها

 اشتیاق پاسخ  را ببار می نشاند . »

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com