فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

 ترانه 3

چون زاده شدیم

 تراوایی بین ما بود

 سالها دم زدیم ، بی آنکه زیسته باشیم .

 پس ،

 عشق ما  را زاد .

چون زاده شدیم

 تراوایی  بین ما نبود .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com