فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

ترانه 6

اندوهناک ،  از رهگذری  رسیدیم .

سفری  در پیش بود .

 دردی به ما رسید که نخواندیمش

 و با ما

شکوهی بیگانه ماند ، که می خواندمان

 چرا که فاصله ی دو روح، فاصله ی دو تن بود!

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com