فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

شیر یا خط

شیر یا خط ؟

                شیر .

شیر یا خط ؟

                 خط .

 سکه ، موج دود  را بشکست و بالا رفت

 در مدار لحظه ها چرخید

 بیکران لحظه ها  برجی شد و تک سکه ،

            نا آرام

 شیب تند برج را  لغزید و روی پیشخوان غلتید

 دنگ ..... د ..... دنگ ...... دنگ

 

 شیر اگر آید  پیامی می رسد  رنگین

 شیر  اگر آید ، خدایا .....

            باز تکرار نوازش های  مهر آگین

 

 مست های « بار »  را تاب درنگی نیست :

 در هم « هان شیر » ، « هان خط »

            اوج می گیرد .

 

 خامش « جوک بکس » را ، آن سکه در هم ریخت .

 یک  تویست تند .

 می شود رقصید

 خسته از برنامه ی میز و مداد و کار ،

 خسته از بیرنگی تکرار

 می شود باز آبجو نوشید .

شیر یا خط ؟

            شیر؟

 سکه موج دود را بشکست و بالا رفت

 در مدار لحظه ها چرخید

...................

 موش یک وسواس  در من می شود بیدار

 خش خش  سرپنجه اش  بر چوب ذهنم

                                             تلخ یک تکرار :

« کاش برج لحظه ها در خویش بلعد سکه ات را .

                                                            مرد

 هر دو روی سکه ها ، خط است »

 کاشکی .....

        ایکاش....

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com