فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

تندیس ، الگو

به : سیروس مالک

درفضای نیمروز شهر ،

جز دو خط روشن ممتد

هر خط دیگر ، سواد نقطه ی گنگی است .

 

در فضای نیمروز شهر ،

 جز زنی با بازوان روشن ممتد

 هیچکس روییدن خورشید  را از خاور قلبش

            نخواهد دید .

 

ای شما ،

 - تندیس خوبیها ! و پاکیها ! -

 ای شما ،

 - الگوی پرهیزی که مرز باور من نیست -

 در کدامین صبح آیا رویش خورشید را در قلب خود دیدید ؟

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com