فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

 یک سایه

آن شب از شبهای گرم تیر بود

سرب مه ، در کام جنگل می چکید

سایه من ، روی دیوار اتاق

 سایه اندام او را می مکید .

دختران زیر سفالین بام ها

 داستان عشق ما ، می بافتند .

 با نگاه آتشین بی قرار

 ره درین خلوتسرا ، می یافتند .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com