فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

  تا قله

باد  از وزیدن ، شاید

 تصویری  از دنیای  بی نشان  سبکبالی،  تجرید را 

                                                [تجدید  می کند .

  وقتیکه سیمرغ

 همبال باد

 تا قاف قلّه  می پَرَد

 در سنگ  آیا

 آن صورت مجرد  را، بی صورت  می بیند ؟

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com