فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 پرسه : 2 

 پیراهن   حریرت

 وقتی که خیره می شوم

 خوش  می لرزد   در گلوگاهت

  طرح  دل تپنده در چشمه سار  صاف

  خط  چه دارد ؟

 یک لحظه  در  فراز  و یک  لحظه  در نشیب

 با هر شکسته  شطحی  نوشته  بر پرند آبی

پوست  که نو می کنی

خط  و خالی  دیگر  می یابی

 نیشم  نمی زنی

  به تیمارم می نشینی

 پوست  که می اندازی

 آوازت  می جرنگد

جِرنگ  زنجره

 جِنگاجِنگ.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com