فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

پاسخ  ویس  به رامین

  کنون که  راز  کبودی  ز پرده های  غروب

 گرفته  تنگ  ترم  از پیامک  شه گو

 به تک  سبز تو ، چونان عَشقّه  می پیچم

که عطر  باده ی  نابیم  در خیال  سبو.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com