فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 شب غازیان

 آهسته می وزد

 موج نسیم شوری  از دریا

  فنجان  قهوه  را

  بانوی میزبان

  بر میز  می گذارد  و لبخند  می زند .

  یک گربه ی  بُراق

لم  داده  در کناره ی ایوان

 و بر سه گوش ِ  گوش ِ  چپ  او می لغزد

  نیلوفر آبی گلدان .

از باله های  ماهی  خُردی

  خطی  بر آبگینه  پدیدار می شود

 و از روزن  آبک

 می گریزد

 یک ماهی  سپید

  که گربه ی  بُراق

                          از خواب می پَرَد .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com