فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

بهار

آدینه ی  شکفته ی  سیمابی

  ما را  نشانکی  نه از آن دوست

بر دست  چپ می گردم

 در «حیره»    

 دیوار باغی  و آن  پایین

  خکی  ز گُل  شده عطر آگین.

خوبا ، چگونه  سرزده  می بیند

 سرشاخه ی  گلابی ، زردآلو

 آنوسترک ، بهار و شمال  گل آفرین .

ما  و  زیارت  لوح مهتابی.

  پیش  از سفر  چها که ندیدی

   ای عطر منتشر

  یاد آمدم  حکایت  تو  در بلخ

 تر گونه یی مرا و خونابی.

گورمن در موضعی باشد که هر بهاری
                         شمال بر من گل افشان می کند .
                                                                        خیام

از چهار مقاله عروضی

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com