فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

  طرح

  صبح سیمین و  آسمان کبود

کومه ها  سرکشیده  از مه و دود

  جاده ها  زیر  چرخ  مرکب ما

  پا به پای  زمانه  می فرسود

  عطر  نمناک  دره ی  چالوس

  دم ما  را ، زدوده  می پالود

پشته ی  سرخ شاخه های  تمشک

  با سخاوت  لمیده  بر لب رود

  زورقی  در کرانه های  افق

 گاه  بر اوج موج  و گاه فرود

سایه گستر  صف  سپیداران

  سرفرود  آورید  و گرم  سرود

  اینک  اینک دقیقه ی موعود

 آمدی  آمدی  درود ، درود

  این چنین  است  و هر چه باداباد

 . وین چنین  بود و هرچه  بودا بود

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com