فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 نقطه ها

  از تند شیب رود  گذشتیم

  چیزی  ورای  خستگی  کار و  کارزار

 در ما  جوانه زد

 مهتاب بود

 با هر شتاب  ما

  بر رود  خط  سیمین  پیدا

 خط  ابتدا

  ما را برای  زمزمه  در  بدر ِ نیمه شب

 یکدم  بهانه داد

تا انتها

 اما

 هر خط

  مجموع  نقطه ها  ، تنها

  در کار و کارزار .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com