فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

شکسته

سر می کشد  ز کلبه ی  خکستر

 این آتش

 این دود

 لب ریز  می شود

  جام  بنات النعش.

  در غربتی  که  تنهایی است

 وقتیکه  او دمید

 اندوه

 زهدانِ  سرنوشت جهانم  شد .

من در کدام سمت زمین باید

                         سقفی  برآورم

 هان 

 یاران        

 تیمارداران ؟

نور و هوای من 

 با من نزیست .

در شهر خوابگرد

 ناقوس  در عزای  که  می کوبد

 دنگ ......   

 زین  بانگ  نابجای  بدآهنگ

  گلدان شکست

 پژمرده شد کُلاله ی  مریم .

 بر  تکه های   بارْفَتَن   برق می زند 

 یک قطره  شبنم.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com