فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

میدان ها

 از گوشه ی  جنوبی  میدان

  تنها

 نگاه کن

 در آسمان  کبوتران  را

 معلق زن

 و زمان  ماسیده

 در نگاره ی  ساعات گیج.

 فواره ها

 کوتاه  و سرشکسته  می ریزند .

  بگذار  در سکوت  بمیرند

  آنان  که دست بسته  بر پهنه  می رانند .

  زنهای  باردار

 مردان  معلق  را بر نمی تابند

بگذار

  تغییر نام  را به دروغ  یا که تعصب

( فرقی  نمی کند )

 تعبیری  از ندامت  نامند .

 بگذار

 دیگر کسی  نگوید

                      تاکسی   

                                             میدان اعدام .

  تا

        رانندگان به طعنه  نپرسند

حاجی!        

 کدام اعدام ؟

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com