فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 تا  اعماق

 شبها که نبضم

 زیر  شصتم                

  هفتاد بار می کوبد

 من

 با  آشیان  جغدی  در ملتقای  شب

                             بیدار می شوم.

  وقتی  فشار خونم

 سیال جیوه را

  بین دو هفت وُ  هفت 

 سر می گرداند.

من با  پنجه های  موشی  موذی

  اسفنج  مار  پیچ  ذهنم  را

 چندین  گمانه  می زنم  تا  اعماق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com