سرود باران

من شیفته ی سرود بارانم ،

 این نغمه ی جانفریب دریا  راز .

افسوس که شیشه ی اتاقم ، دوش

 در گوش دلم نریخت آن آواز ،

 

مهتاب ولی به لطف و زیبایی

 می خواند  ترانه های  لالایی .

 من شیفته ی سرود مهتابم ،

 این نغمه  شام های تنهایی .

کرمانشاه . آذرماه 1333