کولی رام

از درم آمد

مست و هراسان

 ریخته بر دوش

 زلف پریشان .

 

- دیر شده ؟ نه

 کولی زیبا .

 خلوت کام است

 باز آ ، باز آ .

 

پرده بیاویخت

شمع فرو کشت

جامه برون کرد

...........

تهران . اسفند ماه 1332