دود

 همرقص دود بود ،‌

 وقتی میان  حلقه بازو، گرفتمش .

من نیز شعله وار

 همراه با ترانه ی : « دانوب » پر شکوه ،

 سوی دیار عشق و هوس می شتافتم .

 

اینک گریخته است .

 اینک منم چو دود

 او نیز شعله وار :

در بوته های  خشک نیازم ، نشسته است .

 تهران . خرداد ماه 1334