من و تو

 خنده ای ، خنده ی گل مهتاب .

شعله ای ، شعله ی دل خورشید .

بوسه ای ، بوسه ی سحرگاهان .

 تغمه ای ، نغمه ی لب امید .

 

غنچه ای ، غنچه ی بهار حیات .

 عشوه ای ، عشوه ی نگاه نیاز .

 مژده ای ، مژده ی شکست فنا .

 چشمه ای ، چشمه ی نهفته راز .

 

ناله ام ، ناله ی نی آلام .

 لاله ام . لاله ی دل خونبار .

هاله ام ، هاله ی گناه سیاه .

 واله ام ، واله ی وفای نگار .

 

ژاله ام ، ژاله ی مه رؤیا .

باده ام ، باده ای ز ساغر ننگ .

 بیش از اینم بتر ، که می بینی ،

 شهره ام . شهره ام : به ننگ  به رنگ .

 تهران . دیماه 1332