نیاز

ای عطر بهار زندگانی .

 ای ماه شکفته ی دل افروز .

 ای پیک دیار عشق و مستی .

 ای جام شراب خنده آموز .

 

یک لحظه بپیچ در مشامم .

 یک شب بنشین بر آسمانم .

 یک بار بزن در نیازم .

یک جرعه بریز بر زبانم .

 تهران . فروردین ماه 1333