آرزو

آرزو

 

چنان  که باز بجوید
  به سالگردش  روشن
 نسیم  دره ی منجیل
 نشان  نوبُن  زیتون .

  چنان  که باز بروید
 ز خاک  آیش  رویان
 و درد  و  داغ هزاره
 سیاوشان  گل افشان .

چنان  که باز بگوید
 به نور زرد سپندار
 و عطر وحشی  اسپند
 کلام آبی  عاشق .