آن سوی تپه ها

آن سوی تپه ها

 

دنگ .
    دنگ .
خرگوش تیر خورده ، از لای تاک ها
 بر برف می خزد .
دنیای  زندگی « شاید » آن سوی تپه هاست .

 

 حتی دم قشنگ خرگوش
از خون  گرم معجزه ، خالی است .
رحم شکارچی ،
 مانده  است گرم خواب .
 گلدان  خاطرش
سرشار از تنفس گل های  سرخ برف .