آواز تاک

آواز تاک

 

آواز عاشقانه تاکان
 شب را به همسرایی می خواند
 شب تازه خفته بود
 رود بلند بانگ شغالان
با تاک ها به زمزمه برخاست .