آواز زخم

آواز زخم

 

از باد سوی  پنجره  آید به گوش  من
 بانگ  قناریان  همسایه
 بانگ  قناریان اما زخمی است
 از میله  قفس
وین  زخم  کهنه  دیریست
 کاویخته  به حنجره ی  مرغ نغمه خوان.

 ما، تخته بندِ  آهن  و سیمان  شهر ها
 دور ار شکُوه  دشت و بیابان  و کوه ها
  آواز بندیان  را  خوش  داریم .