اجاق روشن

اجاق روشن

 

 در ما نگاه کن، تا
نان  و شراب   را برکت  بخشی
 تو  بنده ی  عزیز خدا هستی
 پیداست
 دود  اجاق  خانه ات  از تپه های  دور
وقتی  فضای  شهر
 پک  از سَموم  دود و دم  کارخانه هاست
یاران  کوهگرد  من  از کوهپایه ها
 این جلوه  را به سیر و تماشا نشسته اند

پیداست
 دود اجاق  خانه ات  ازتپه های دور .