احساس

احساس

 

 زنهار ،
پیراهن بلند  بپوش
 تا باغ های یاس نسوزند
                            از هُرم آفتاب .