ارتفاع سبز

ارتفاع سبز

 

بازوی تو دو خط موازیست
                                کاو
 در امتداد صفحه ی دریا
تا دوردست سبز  زمان بودنی که خواهد بود

 

و هستی ای که خواهد زیست
                                را
 رهایی آموخت .

 

دریا ،  به استغاثه ی ساحل جواب گفت
 و همخوابی نجیب  بدنهای لخت  را به شن ها نوید داد .

 

رفتار خون
 در رهگذار وسعت دریا
 یادآور تلاش غم انگیز کوسه هاست .
 ایا کدام کوسه ، خیابان سرخ  را
 بر ماده اش  بشارت می گوید ؟
 و کدامین ساحل بژ گونه ی نهفته ی ذهنش را
 از وحشت عظیم کولاک می شوید؟
شبها
 نیروی سبز جاذبه ی ماه
 مد عظیم دریا  را آغاز می کند
 و
 دریا
 در بی نهایت خواب سبزش  آن دو خط موازی  را پیوند می زند
 و
آن گاه
 برج بلند و محتشم مد سبز را
 بر نقطه ی تقاطع بر پای می کند .

 

ای ارتفاع سبز
 ای منطق وسیع ریاضی
 با حشمت بلیغ اعداد
تفسیر کن
تفسیر کن مرا :
                        - جان مرا -
جانی که در شکوه دگردیسی
قشر سیاه گونه ی تنگش  را به دریاهای دور افکند .