انسان

انسان

 

 سیاره ی زمین
 پیوند می خورد
 با ماه
    مریخ
        با زهره
            مشتری
و
 دست بلند و محتشم انسان
یک روز
 خواهد رسید
تا کهکشان دور
 تا عمق کائنات
تا انفجار نور

 

دست بلند و محتشم انسان
            اما
 کوتاه می شود
 هنگام دستگیری دست برادری !