با کاروان ابریشم

با کاروان ابریشم

 

3
ذهن تو
ذهن تو از کلاله ی ابریشم
 با من  حکایت مشک و عبیر کرد
 و نعل های کاروان مارکوپولو
 - که شکل هندسی با سعادتی دارد -
دارد حکایتی
 از کوبلای خان تاتار
 و ذهن خسته و آشفته ی مرا
 گویی که مشک تاتار
 آرد به ارمغان .