بر آستان ….

بر آستان ….

 

 بر دست ها  به جای انگشت
 روییده تیغ های بلند تیز
 وقتی که دست کسی را
 در دست مهربان خویش فشارم
 خط های دست من
 از خون
 جوبار می شود
و چکه ها
        بر آستان در
 طرح زنی است که چشمانش
 روییده  جای چشمه ی پستانش .