بوی ماه

بوی ماه

 

 دو بدر ماه درخشید
        از شرق .
        از شمال .
و زهره
 همراه ماه مشرق .
آیا کدام ماه ؟

 

پس
 پنجره ی مشرق را بستم .

 

اینک  اتاق
 و بوی باکره ی ماه آشنا .