بید و باد

بید و باد

 

 با دست ها اشارت باد است و بید ها
 وقتی که باد ، حادثه ی دشت تفته را
در گوش بید گفت
 لرزید بید .

 

فانوس مرده
 بر خیمه های سوخته ،
                             باری
یاد آفرین سوگ شهید قبیله بود .